جملات قصار
توسط : Jahaniyan

فرشتگان روزی از خدا پرسیدند:بار خدایا تو كه بشر را این قدر دوست داری غم را چرا افریدی؟؟خداوند گفت:غم را به خاطر خودم افریدم چون این مخلوق من كه خوب می شناسمش تا غمگین نباشد به یاد خالق نمی افتد.
دوشنبه 1/11/1386 - 11:0
پسندیدم 0
UserName