می خواهی شکست دادن رو یاد بگیری؟
توسط : Jahaniyan
آنقدر شکست خوردم تا شکست دادن را آموختم
ناپلون بناپارت
دوشنبه 1/11/1386 - 10:59
پسندیدم 0
UserName