ای خدا
توسط : fgf
ای صاحب عقل و شناخت و ای صاحب رأی و بینایی!
کسی که به سوی او رهسپار باشد ، راهش کوتاه است.
آفریننده از آفریدگان خویش روپوشی نمی کند ، بلکه این آمال و آرزوهای مردم است که بین آنها و آفریدگارشان فاصله و حجاب ایجاد می کند.
پس آرزوهای خود را رها کن و به سوی او بشتاب تا دارنده جلال و جمال ، و فزاینده بخشش و نوال ، و بخشنده با کرم و افضال را بنگری.
و قصد کوی او کن و رو به سوی او نما تا بدانی که این دوست ، نزدیک است و این نزدیک ، جواب گوینده است و تقاضاپذیر است.

دل و عقل را آگاه کن و انکار و دشمنی را رها ساز و به سوی آقای با جُود و پروردگار معبود و خدای آفریننده عباد و بلاد رهسپار شو و بدان که او در همه جا حاضر است و همانا دوست ، نزدیک است و این نزدیک ، جواب دهنده است.

ای نفس!
بدان که تو در ظرف یک روز و یک شب ، بلکه در یک ساعت و آنی می توانی که قرب و خشنودی خدای خود را به دست آوری ، اگر صدق نیت و خلوص باطن تو را بداند ، که غیر او را واگذاشته ای و قدم برای دیدار او برداشته ای.
همانا او حاضر است و غایب نیست ؛ بیرون است و در پرده نیست ؛ آشکار است و پنهان نیست ؛ خواستار است و رویگردان نیست ؛ پذیرنده است و راننده نیست ؛ رحمت کننده است و زحمت دهنده نیست.


آیا نشنیده ای که خداوند به عیسی ابن مریم (علی نبینا و آله و علیه السلام ) فرمود:
یا عیسی کم اطیل النظر و اُحسن الطلب و القوم لایرجعون.
یعنی: ای عیسی! چقدر دیده به راه بدوزم و حسن طلب نشان دهم و باز این مردم برگشت نکنند؟

آیا این حدیث قدسی را به یاد نداری که می فرماید:
لو علم المدبرون عنی کیف انتظاری بهم و شوقی الی توبتهم ، لماتوا شوقاً الیّ و لتفرقت اوصالهم!!
اگر کسانی که به من پشت کرده اند بدانند که چگونه انتظار آنان را می کشم و به بازگشت آنها مشتاقم ، هر آینه از شدت شوق آمدن به سوی من می میرند و بند از بندشان جدا می شود.

و باز در خبر آمده است که خدای تعالی می فرماید:
عبدی بحقی علیک انی احبک ، فبحقی علیک احبنی.
بنده من! به حقی که بر من داری من تو را دوست دارم ، تو هم به حقی که بر تو دارم مرا دوست بدار.

( و نیز مرحوم علامه نراقی روایت کرده است که خداوند فرموده است:
یا مطلقاً وصالنا راجع ، یا محلفاً علی هجرنا کفر ، فانما ابعدنا ابلیس لانه لم یسجد لک فوا عجبا! کیف صالحته و هجرتنا؟!
یعنی: ای آنکه ما را طلاق داده ای و رها کرده ای ، به ما رجوع کن و بسوی ما برگرد. و ای کسی که بر دوری از ما سوگند یاد کرده ای ، سوگندت را کفاره بده. ما ابلیس را به دلیل اینکه در برابر تو سجده نکرد از درگاه خود دور ساختیم ، شگفتا! چگونه تو با او ساختی و ما را به کناری انداختی؟! )


آه آه! از حسرت من! از زیان من! از افسوس من!
وای بر من از آنچه نسبت به ساخت خدا کسر گذاشته ام و خویشتن را مسخره کرده ام و به مسخره کنندگان پیوسته ام
دوشنبه 1/11/1386 - 10:49
پسندیدم 0
UserName