خدایا
توسط : fgf

چون او چنینی خواهد، چرا چنین هستی؟
دست یاریت پیش آورد، دست واپس می زنی؟!
وعدة ستاریت دهد، گناه آشکار می کنی؟
نوید آمرزش دهد، بر لغزشهایت میافزایی؟
پس شیطان را رها کن و به رحمان نزدیک شو.

ولی نفس هرچه کردی نومید نباش چرا که :

باز آ باز آ هــر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ
این درگه ما درگه نومیدی نیست صدبار اگـر توبه شکســتی باز آ

و به قول عطّار نیشابوری :

گر کُنه کردی، در توبه است باز توبه کن کاین در نخواهد شد فراز
گر بدین در آیی از صدقی دمی صــد فتوحـت پیشبـار آیـد همی
کرده بود آن مـرد بسیاری گناه توبه کرد از شرم و باز آمد به راه
باردیگر نفس چون قوّتگرفت توبه بشکست و پیشهوتگرفت
مـدتی دیگــر ز راه افتـاده بود در هـمه نوع از گنـاه افتــاده بود
زآن سپس دردی در آمد در دلش وز خجالت کار شد بس مشکلش
چون بجز بی حاصلی بهره نـداشت خواست تا توبه کند، زَهره نداشت
در سحـرگـه هــاتفـش آواز داد سـازگارش کرد و کارش ساز داد
گفت مـیگوید خـداوند جهــان چون در اوّل توبه کـردی ای فلان
عفـو کـردم، توبه بپـذیرفتمــت مــی تـوانستــم ولی نگرفتــمت
بار دیگر چون شکستی توبه پاک دادمت مهلت، نـگشتــم خشمناک
گرچنان است ایزمان ای بی خبر آرزوی تــو کــه بـاز آیی دگـر
باز آی آخـر کـه در بگشاده ایم تو غـرامت کرده، مــا ایستاده ایم

 آداب و مراحل سلوک الهی، ج1، کریم محمود حقیقی، ص 90 91، با تلخیص

دوشنبه 1/11/1386 - 10:47
پسندیدم 0
UserName