ای نفس
توسط : fgf

ای نفس!
هرگز از دوست بریده ای و با کسان ترک آشنایی گفته ای؟
 چون تو از سویی رَوَی، او از سوی دیگر می رود! اگر در رهگذرش بینی، از تو روی بگرداند و بسا که اگر سلامش دهی، جواب نیاید. کارایی آشنایان چنین است.

اما از آن دم که از جان جانان و معشوق حقیقت طلبان بریدی و روی بگردانیدی، مدت ها است که او به دنبالت افتاده و فریاد زند: بنده ام، باز گرد. بنده ام، بازگرد!
 در قرآن مطهّرش "توبوا، توبوا" فراوان گفته و برای این که گرفتار نشویم و به عذاب آنهایی که فریاد می زنند راه فرار کجا است، و فرار گاهی نمی یابند.
"یقول الانسان یومئذٍ اَیْنَ المفرّ" مبتلا نشویم، به ما میگوید: "ففرّوا الی الله؛ بگریزید به سوی خدا، که پناهگاه آن جا است.
همان خدای توبه پذیر و مهربان میگوید:
 اگر گناهکارانِ روگردان از من بدانند که چگونه بر آنان مشتاقم و در انتظار بازگشت آنان هستم، از شوق جان می سپردند و بند بندشان از هم می گسیخت!

لو علم المدبرون عنی کیف اشتیاقی لهم و انتضاری الی توبتهم لماتوا شوقاً الی و تقطعت اوصالهم ، میرزا جواد آقا تبر یزی، لقاءالله، ص 140.

دوشنبه 1/11/1386 - 10:45
پسندیدم 0
UserName