امام علی(ع)
توسط : fgf
 كردارِ نیك ، كِشته اى براى آخرت است. (همان ، خ 23، ص 84)
دوشنبه 1/11/1386 - 10:21
پسندیدم 0
UserName