رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
. می خواهی ترا از كسی كه از همه مردم بدتر است خبر دهم؟
آنكس كه تنها غذا خورد و به كسی چیزی ندهد و تنها سفر كند و بنده خویش را بزند.
می خواهی تو را از كسی كه بدتر از اوست خبر دهم؟
آنكه از شرش بترسند و به خیرش امید نداشته باشند.
می خواهی ترا از كسی كه بدتر از اوست خبر دهم؟ كه آخرت خویش را به دنیای دیگری بفروشد.
می خواهی ترا از كسی كه بدتر از اوست خبر دهم؟
آنكه به وسیله دین از دنیا بهره مند می شود. (نهج الفصاحه ، ح 464)
دوشنبه 1/11/1386 - 10:1
پسندیدم 0
UserName