رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
حسد كار نیك را می خورد چنانكه آتش هیزم را می خورد و صدقه گناه را نابود می كند چنانكه آب آتش را خاموش می كند.
(نهج الفصاحه ، حدیث 1410)
دوشنبه 1/11/1386 - 9:45
پسندیدم 0
UserName