...
 

بی شرمی شمر اگر چه بدنامی بود

همنام یزید بودن از خامی بود

ای کاش که باحسین می نامیدند

آن مرد که بایزید بسطامی بود

دوشنبه 1/11/1386 - 8:1
پسندیدم 0
UserName