رسول اکرم(ص)
توسط : fgf
 هر كار نیكی صدقه است و هر چه مسلمان بر خویش و كسان خویش خرج كند در قبال آن برای او صدقه ای نویسند ؛ و هر چه مسلمان به وسیله آن آبروی خویش محفوظ دارد در قبال آن برایش صدقه ای نویسند. (نهج الفصاحه ، حدیث 2173)
دوشنبه 1/11/1386 - 0:53
پسندیدم 0
UserName