آدامس
توسط : سرشت

آدامس بجوید باهوش شوید

 

 

واحد تحقیقاتی ادراکی در انگلیس نشان می دهد که جویدن آدامس بر وظایف ادراکی مانند حافظه و تفکر تاثیر مثبت دارد .

آدامس بر حافظه اثر می گذاردو جویدن آدامس باعث میشود که حافظه عملکرد بهتری داشته باشد .

 

 

يکشنبه 30/10/1386 - 22:1
پسندیدم 0
UserName