احترام به اهل بیت
توسط : fgf

در آیه 82 سوره كهف می‏ خوانیم : «... و اما آن دیوار ، از آنِ دو یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق بدان ها وجود داشت و پدرشان مردی نیكوكار بود. پروردگارت می ‏خواست آنها به حد بلوغ برسند و گنج خود را بیرون آورند...»
امام به یكی از منحرفان می ‏فرماید : به خاطر احترام چه كسی آن دیوار برای این دو یتیم محفوظ ماند ؟
مرد گفت : پدرشان
امام فرمود : آیا پدر آنها بهتر بود یا رسول خدا ؟
آن مرد بدین وسیله به مقام و عظمت آن خاندان پی برد و سرافكنده و شرمسار گردید

تاریخ ابن ‏عساكر «ترجمة الامام الحسین (ع) ، ص 157، مؤسسه المحمودی ، بیروت

يکشنبه 30/10/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName