مناجات امام سجاد(ع)
توسط : shokry1344
 

به نام خدا

سلام

السلام علیك یا ابا عبدالله الحسین(ع)

 

امام سجاد (ع) :و انظر الی و انظر لی فی جمیع اموری ، فإنك إن وكلتنی الی نفسی عجزت عنها و لم اقم ما فیه مصلحتها ، و إن وكلتنی الی خلقك تجهمونی ، و إن الجاتنی الی قرابتی حرمونی ، و إن اعطوا اعطوا قلیلا نكدا ، و منوا علی طویلا ، و ذموا كثیرا .

و به سوی من روآور ( من را مشمول رحمت گردان ) و در همه كارهایم نظر داشته باش ، زیرا اگر من را به خود واگذاری از ( انجام ) آن كارها ناتوان گردم ، و آنچه مصلحت من در آن است انجام ندهم ، و اگر من را به خلق خویش واگذاری با روی گرفته و درهم به من نگرند ، و اگر من را به ناچار به خویشانم واگذاری نومیدم گردانند ، و اگر ببخشند كم و ناگوار بخشند ، و بر من منت فراوان نهند ، و نكوهش بسیار نمایند

 

صحیفه سجادیه

 

يکشنبه 30/10/1386 - 20:33
پسندیدم 0
UserName