سر امام را در كوچه هاى كوفه مى گردانند!
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

سر امام را در كوچه هاى كوفه مى گردانند!  
ابومخنف مى گوید: عبیدالله زیاد مقرر داشت تا سر امام را بر نیزه كرده و آن را در كوچه ها و بازارهاى كوفه گردانیدند!

يکشنبه 30/10/1386 - 19:3
پسندیدم 0
UserName