سرهاى شهدا در میان افراد سپاه خلافت
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

سرهاى شهدا در میان افراد سپاه خلافت  
طبرى از قول ابومخنف مى نویسد: هنگامى كه حسین بن على (ع ) به شهادت رسید، سر مبارك او و دیگر سرهاى اهل بیت و پیروان و یاران او را كه در ركاب حضرتش به شهادت رسیده بودند، به این شرح نزد عبیدالله زیاد بردند:
افراد قبیله كنده به سرپرستى قیس بن اشعث ، سیزده سر!
افراد قبیله هوازن به فرماندهى شمر بن ذى الجوشن ، بیست سر!
افراد قبیله تمیم ، هفده سر!
افرد قبیله بنى اسد، شش سر!
افراد قبیله مذحج ، هفت سر!
دیگر افراد سپاهى ، هفت سر!
بر روى هم ، هفتاد سر مى شد. ابومخنف به سخن خود چنین ادامه مى دهد: حسین (ع ) كشته شد، در حالى كه مادرش فاطمه دختر رسول خدا بود. كشنده او سنان بن انس نخعى نام داشت و سر مطهرش را خولى بن یزید به مقر فرماندارى آورد. و عباس ، فرزند على بن ابى طالب ، كه مادرش ام البنین دختر حزام بن خالد، نوه ربیعة بن وحید بود، به دست زید بن رقاد جهنى و حكیم بن طفیل سنبسى به شهادت رسید.
جعفر و عبدالله و عثمان ، فرزندان على بن ابى طالب ، كه فرد اخیر با تیر خولى بن یزید از پاى درآمد و مادر هر سه نفر ام البنین و برادران حضرت ابوالفضل بوده اند، به شهادت رسیدند.
محمد، فرزند على بن ابى طالب ، كه مادرش ام ولد بوده ، به دست مردى از قبیله بنى ابان بن دارم به شهادت رسید.
ابوبكر، فرزند على بن ابى طالب ، كه مادرش لیلا، دختر مسعود بن خالد بود، به دست مرة بن منقذ، نوه نعمان عبدى به شهادت رسید.
على بن الحسین (على اكبر) كه مادرش لیلا، دختر ابومرة بن مسعود ثقفى ، و جده مادریش میمونه ، دختر ابوسفیان بن حرب بود، به دست مرة بن منقذ بن نعمان عبدى شهید شد.
عبدالله ، فرزند امام حسین (ع )، كه مادرش رباب ، دختر امرؤ القیس بن عدى بود، به دست هانى بن ثبیت حضرمى به شهادت رسید.
اما على بن الحسین (امام سجاد (ع )) را كودك انگاشتند و به همین بهانه كشته نشد.  
ابوبكر، فرزند امام حسن (ع ) (على اصغر) كه مادرش ام ولد بود، با تیر حرملة بن كاهل كشته شد.
قاسم ، فرزند امام حسن (ع )، كه مادرش ام ولد بود، به دست سعد بن عمرو بن نفیل ازدى كشته شد.
عون فرزند عبدالله بن جعفر بن ابى طالب ، كه مادرش جمانه ، دختر مسیب بن نجیه و از بنى فزاره بود، به دست عبدالله بن قطبه طائى به شهادت رسید.
محمد، فرزند عبدالله بن جعفر بن ابى طالب ، كه مادرش خوصا، دختر خصفة بن ثقیف (از بكر بن وائل ) بود، به دست عامر بن نهشل تیمى شهید شد.
جعفر، فرزند عقیل بن ابى طالب ، كه مادرش ام البنین ، دختر شقر بن هضاب بود، به دست بشر بن حوط همدانى به شهادت رسید.
عبدالرحمان ، فرزند عقیل ، كه مارش ام ولد بود به دست عثمان بن خالد بن اسیر جهنى از پاى درآمد.
عبدالله ، فرزند عقیل بن ابى طالب ، كه مادرش ام ولد بود. با تیر عمرو بن صبیح صدائى به شهادت رسید.
مسلم ، فرزند عقیل بن ابى طالب ، كه در كوفه به درجه شهادت رسید، مادرش ام ولد بود.
عبدالله ، فرزند مسلم بن عقیل بن ابى طالب ، كه مادرش رقیه دختر امیرالمؤ منین (ع )، و مادر او ام ولد بود، به دست عمرو بن صبیح صدائى كشته شد. و نیز گفته اند كه كشنده او اسید بن مالك حضرمى بوده است .
محمد، فرزند ابوسعید و نوه عقیل بن ابى طالب ، كه مادرش ام ولد بود، به دست لقیظ بن یاسر جهنى به شهادت رسید.
حسن ، فرزند امام حسن (ع ) (حسن مثنى ) كه مادرش خوله دختر منظور بن ریان نام داشت ، و نیز عمرو، فرزند حسن بن على ، هر دو به علت كم سالى رها شدند.
اما از موالیان ، كسانى كه با حضرت امام حسین (ع ) به شهادت رسیده اند، یكى از سلیمان ، آزادكرده امام بود كه به دست سلیمان بن عوف حضرمى از پاى درآمد.
دیگرى كه منحج ، نام داشت . و دیگرى عبدالله بن یقطر، كه برادر شیرى امام بود نیز به شهادت رسید.

يکشنبه 30/10/1386 - 18:56
پسندیدم 0
UserName