می شود خورشید را انکار کرد؟
توسط : raki

می شود خورشید را انکار کرد؟** زیر سم اسبها در خاک کرد؟

 می شود آیا که نقش عشق را **از درون سینه هامان پاک کرد؟

يکشنبه 30/10/1386 - 18:26
پسندیدم 0
UserName