صفات زنان شایسته
توسط : tina2085925
(صفات زنان شایسته)
1 فروتنی و فرمانبرداری: زن شایسته از نظر اسلام كسی است كه در مقابل همسرش متواضع باشد.
2 عفت داشته باشد: یعنی زن در حضور و غیاب همسر عفیف باشد و بود و نبودی در تفف‌ (پاكدامنی) او اثر نگذارد.
3 پشتیبانی از شوهر: از صفات بسیار نیكوی یك زن شایسته این است كه شوهر را در برابر تمامی دنیا عوض نكند و این امر در چند حالت به اثبات می‌رسد:
اول: در جایی كه عده‌ای از خویشان و آسنایان نسبت به همسرش بدگویی می‌كنند، او با كمال جسارت جرات قاطعانه و مودبانه به طرفداری از همسرش قیام كرده و از شوهر خود پشتیبانی نماید.
دوم: رفتار و كردارش در تنگدستی و غنا یكسان باشد، بلكه به هنگام فقر و روبرو شدن با مشكلات مادی، مهر و علاقه بیشتری به همسرش نشان دهد.
سوم: اگر كوتاهی، سستی و خطایی مشاهده كرد؛ به هیچ وجه آن را با كسی مطرح نكند و كمبودهای خانه را به كسی نگوید.
قرآن به طور كلی نظر دارد كه انسان باید عیبهای دیگران را بپوشاند و بداند كه خود دارای  عیب و نقص و گناه و عصیان است.
پس به شكرانه این نعمت عظیم چشم بر تفابل و كاستیهای دیگران فرو بندد و زبان به عیبها نگشاید.
زن صالح كسی است كه روحیات همسر خود را ارزیابی كند و مطابق خواست او عمل كند پیش از آنكه از وی چیزی خواسته باشد.
                                                     
كتاب خانواده در اسلام (حضرت آیت ا... مظاهری)
يکشنبه 30/10/1386 - 12:35
پسندیدم 0
UserName