یزید كافر و جنایتكار
توسط : fgf

پدرش معاویه ، مادرش (میسون) صحرانشین و معلم سرخانه اش سرجون رومى بود.
او كنیه و دشمنى با بنى هاشم و خاندان پیغمبر و بسیارى از مسائل مشابه را از پدر و روحیه صحرانشینى (آزادى و لاقیدى افراطى) و پندارهاى خرافى جاهلى را از مادر، و میگسارى و دشمنى با اسلام و مسلمانان را از معلم مسیحى و رومى اش گرفت .
آرى او تنها سه سال حكومت كرد، اما در سال اول امام حسین علیه السلام و یارانش را شهید نمود و كودكان و عزیزانش را سر برید و زنانش را اسیر كرد.
در سال دوم مدینه پیغمبر صلى الله علیه و آله را بر لشكریان خود مباح نمود بیش از هزار دختر باكره را ازاله حیثیت كرد.
او چهار هزار نفر از اهل مدینه را در این واقعه كشت كه در میان آنها هفتصد مهاجر و انصار و از اصحاب پیغمبر صلى الله علیه و آله بودند.
در سال سوم به خانه كعبه (قبله مسلمین) منجنیق بست و آنجا را سنگ باران نمود  درباره جنایات یزید از لحاظ فساد عقیده اش و بد طینتى و ستمگرى و خون ریزى هاى وى و تحقیر و ناچیز شمردن دین خدا همه متفقند، به تمامى كتب تاریخ و سیره مراجعه كنید، هیچ كس نامى از او نبرده مگر آن كه از او به بدى یاد كرده است.

با استفاده از مقدمه فلسفه انقلاب حسین علیه السلام ، ص 12.
 مجمع البیان ، ج 5، ص 474.


يکشنبه 30/10/1386 - 10:20
پسندیدم 0
UserName