مرگ
 

مرگ اگر مرد است گو نزد من آى
تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من از او عمرى ستانم جاودان
او زمن دلقى ستاند رنگ رنگ

يکشنبه 30/10/1386 - 9:46
پسندیدم 0
UserName