جام عشق
 

گر جام عشق دم زند آتش در این عالم زند
آدم نماند و آدمى گر خویش بر آدم زند

عالم همه دریا شود دریا زهیبت لا شود
این عالم بى اصل را چون ذره ها بر هم زند
يکشنبه 30/10/1386 - 9:43
پسندیدم 0
UserName