کلمات قصار

 امام علی(ع)

نابود شد کسى که ارزش خود را ندانست

يکشنبه 30/10/1386 - 9:19
پسندیدم 0
UserName