اى یاد تو در عالم آتش بر جانها
توسط : گل شب بو
اى یاد تو در عالم آتش بر جانها
هر جا زفراق تو چاك است گریبان ها
اى گلشن دین سیراب با اشك محبانت
از خون تو شد رنگین هر لاله به بستان ها
بسیار حكایت ها گردیده كهن امام
جانسوز حدیث تو تازه است به دوران ها
یك جان به ره جانان دادى و خدا داند
كز یاد تو چون سوزد تا روز جزا جان ها
در دفتر آزادى نام تو به خون ثبت است
شد ثبت به هر دفتر با خون تو عنوان ها
آن سان كه تو جان دادى در راه رضاى حق
آدم به تو مى نازد اى اشرف انسان ها
قربانى اسلامى با همت مردانه
اى مفتخر از عزمت همواره مسلمان ها.
يکشنبه 30/10/1386 - 6:18
پسندیدم 0
UserName