عقرب!
توسط : mohsenpour
 

عقرب تنها موجودی است که پرتوهای رادیواکتیویته تأثیری درآن ندارد. جالبتر آینکه عقربها دو دشمن دارند:یکی از آنها نوعی سار است و دیگری مگس.

يکشنبه 30/10/1386 - 1:5
پسندیدم 0
UserName