کدام زمین مقدس تر است؟
توسط : mohsen_yahoo

در بحار از كامل الزیارة از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت كرده كه فرمود: زمین كعبه فخر كرد و گفت : كدام زمین مثل من است و حال آن كه خانه خدا در پشت من واقع شده است و مردم از راه هاى نزدیك و دور به سوى من مى آیند و من حرم و محل امن الهى هستم ؟پس خداوند وحى بر اوكرد: بس كن و آرام بگیر، نسبت فضیلت تو با فضیلتى كه به زمین كربلا داده ام چون سوزنى است كه در آب دریا و از آب دریا بردارد اگر نبود زمین كربلا من به تو فضیلتى نمى كردم و اگر نمى بود آن وجود شریفى كه زمین كربلا در بر دارد، من خلق نمى كردم آن خانه اى كه به آن فخر مى كنى پس آرام بگیر و مستقر باش و متواضع و ذلیل و خوار باش ، والا غضب مى كنم بر تو و تو را به آتش جهنم مى برم . (239)
كربلا و آب فرات نخستین زمین و آبى است كه خداوند آن را مقدس و پاك گردانید پس فرمود خداوند به آن زمین تكلم نما به آن چیزى كه خدا تفضیل داده است تو را پس آن زمین گفتن در زمانى كه زمین ها و آب ها تفاخر نمودند بعضى بر بعضى منم زمین خدا كه مقدس مباركم و شفا در خاك من است .
غرض فخر كردن نیست بلكه خاضع و ذلیلم در برابر كسى كه این شرافت را به من داده است و غرضم فخر كردن نیست بر این كه پست تر از من است بلكه شكر است از براى خدا.
پس خداى متعال گرامى داشت آن زمین را و زیاد نمود فضیلت و كرامت آن را به سبب امام حسین علیه السلام و اصحاب او به سبب تواضع و شكرى كه كرد از براى خدا (240)شاعر چه زیبا سروده است :

یا رب اگر زكرده ما پرده افكنى
ما را به خجلت ابدى رسوا كنى
یا رب همین بس است كه تمناى ما زتو
هنگام مرگ دفن ما كربلا كنى
چنان كه گذشت زمین كربلا بر زمین مكه شرافت دارد و هنگامى كه زمین مكه به شرافت خانه خدا بودن بر خود مى بالید، خطاب شد: آرام باش كه افضلیت تو به خاطر خاك كربلا است و این مسلم است ، زیرا امام حسین علیه السلام علت مبقیه اسلام شد و اگر امام حسین علیه السلام نمى بود كسى حج خانه خدا نمى كرد پس زمین كربلا كه مدفن امام حسین علیه السلام است بر زمین مكه كه محل خانه كعبه است افضلیت دارد در اخبار مكرر نقل شده كه زمین كربلا 24 هزار سال پیش از زمین مكه حرم امن الهى بود و از این وقایع تمام پیامبران آگاه شدند و جبرئیل فرشته رحمت خدا همه رسولان را از زمین كربلا و وقایع آن آگاه ساخت .
از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده كه زمین كربلا قطعه اى از بهشت است و روز قیامت در بهشت مى گذارند و آن قطعه زمین مانند خورشید درخشان در بین زمین هاى بهشت منور است .
در تهذیب از امام جعفر صادق علیه السلام روایت مى كند كه فرمود: شاطى الواید الایمن كه خداوند در قرآن ذكر فرموده فرات است و بقعه مباركه كربلا است . (241)

يکشنبه 30/10/1386 - 0:6
پسندیدم 0
UserName