نیروی غیر قابل وصفِ نهفته
توسط : ghasedak61
هیچ گاه دعا و نیایش را فراموش نکن ، نیرویی غیر قابل وصف در آن نهفته است
شنبه 29/10/1386 - 23:56
پسندیدم 0
UserName