دلبند سه ساله ...
توسط : mandegary

یك بیابان غربت و یك كودك بی سرپناه

بی عزیزانش زبانم لال تنها مانده بود

سینه ام آتش گرفت از این مصیبت یا حسین

زان كه دلبندی سه ساله روی شن ها مانده بود

شنبه 29/10/1386 - 20:20
پسندیدم 0
UserName