حر و حریت....
توسط : mandegary
هر چه هست در اینكه لشگریان حر تاخته اند و بر سر راه او صف بسته اند ، تردیدی نیست . امام می فرمود : "ثكلتك امك ما نرید منی؟" مادرت در عزای تو بگرید. از من چه می خواهی؟
آنچه حربن زیاد در جواب امام گفته سخنی است جاودانه كه او را استحقاق توبه بخشیده است. روزنه ای از نور است كه به سینه ی حر گشوده می شود و سفره ضیافتی است كه عشق را به نهانخانه یدل او مهمان می كند حر گفت: "هان والله ، اگر جز تو عرب دیگری این سخن را بر زبان می آورد ، در هر حال دهان به پاسخی سزاوار می گشودم. كائنا ما كان... هر چه بادا باد... اما والله مرا حقی نیست كه نام مادر تورا جز به نیكو ترین وجه بر زبان آورم."
شنبه 29/10/1386 - 20:11
پسندیدم 0
UserName