كجایى مادرم،
توسط : حامد...
 

كجایى مادرم، زهرا! كجایى تا ببینى زینب را، كه تنها و غریب میان گرگ‏هاى وحشى كوفه و شام مانده است.

شنبه 29/10/1386 - 18:20
پسندیدم 0
UserName