مرگ
توسط : aliyoungi
هر لحظه را چنان سپری کن گوئی که آخرین لحظه است.. و کسی چه میداند شاید که آخرین لحظه باش...
شنبه 29/10/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName