نمونه عزت
توسط : aftab

نمونه هایی ازمرام وعزت حسینی

امام حسین – علیه السلام چنان بیعت با فردی مانند یزید را ذلت بار می داند که حاضر نیست آن را به هرقیمتی حتی اگر در سرتاسر زمین هیچ پناهگاهی نداشته باشد ، بپذیرد ،چنانچه درجواب نصیحت برادرش محمد حنفیه چنین می فرماید:

« یا اخی ! والله لولم یکن فی الدنیا ملجا ولا ماوی لما بایعت والله یزید بن معاویه ابدا »

اولین برخورد امام حسین – علیه السلام – با سپاه ابن زیاد ، یعنی لشگر هزار نفری حربن یزید ، نشانه ای ازعزت یک انسان در مقابل دشمن خود است . سپاه هزار نفری  به فرماندهی حربن یزید ریاحی درگرمای ظهر درمقابل امام حسین – علیه السلام – صف بستند . امام حسین – علیه السلام – به جوانان دستور دادند که به تمام سپاه حر آب بدهند واسبها را نیز سیراب کنند تا ازگرما وتشنگی آسوده شوند . ظرفها را پرازآب می کردند ودرمقابل اسبها می گرفتند وقتی هراسبی سه یا چهار یا پنج مرتبه آب می نوشید وسرازظرف بر می داشت ،به اسب دیگری می دادند .

با توجه به این مطلب به دست می آید که  امام حسین – علیه السلام – برای همه انسانهای آزادی خوه وعزت طلب درهمه عصرها ونسلهای بشری الگو واسوه تاریخی هستند ،لذا یکی ازشرایط دست یابی جامعه به عزت اجتماعی رابطه با خدا وحرکت برحول محور رهبری است ، باید رهبری آگاه وبصیر وجود داشته باشد که مرم را هدایت کرده ودائما آرمانهای دینی را گوشزد کند.

البته خود آن رهبر باید پیشتاز باشد چرا که اگر جامعه بخواهد به عزت دینی دست یابد ، نمی شود هرکسی به هر راهی که می خواهد وتشخیص می دهد برود زیرا دراین صورت دراندیشه ها و آرمانها برخورد پیش می آید لذا رهبر باید محور وسنگ آسیاب حرکت جامعه باشد وتمام جامعه به دور او بچرخد تابه عزت برسد.

شنبه 29/10/1386 - 16:48
پسندیدم 0
UserName