شجره ملعونه
توسط : fgf

اللهم ان هذا یوم تبركت به بنو امیه و ابن آكله الاكباد اللعین ابن اللعین على لسانك و لسان نبیك صلى الله علیه و آله فى كل موطن و موقف وقف فیه نبیك صلى الله علیه و آله ، اللهم العن اباسفیان و معاویه و یزید بن معاویه علیهم منك اللعنه ابد الابدین و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان بقلتهم الحسین صلوات الله علیه ، اللهم فضاعف علیهم اللعن منك و العذاب الالیم ... (فرازى از زیارت عاشورا)

شنبه 29/10/1386 - 16:42
پسندیدم 0
UserName