دل. . . . . و. . . . زبان؟!
توسط : parandeh2

(هرچه به دل هست زپاك وپلید/درسخن آید اثر آن پدید)/زهره/parandeh2/

شنبه 29/10/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName