حسود. . . . . .
توسط : parandeh2

اگر حسود نباشد جهان گلستان است/اگر خواهی اندوهگین نباشی حسود مباش/زهره/parandeh2/

شنبه 29/10/1386 - 15:28
پسندیدم 0
UserName