آنچه گفتن . . . سخن . . . .
توسط : parandeh2

آنچه گفتن بهمه كس نتوان گفت مگوی/كو در زمانه آكه نرنجد ز حرف راست/سخنی كه ناخوش آید ناگفته به!/زهره/parandeh2/

شنبه 29/10/1386 - 15:25
پسندیدم 0
UserName