عاشقانه ترین روز تاریخ
توسط : covert

  عاشورای سال 61 هجری است ، عاشقانه ترین روز تاریخ، عاشق ترین مرد با معشوق ترین عشق به هم رسیده اند و معاشقه خون، دیدنی ترین لحظات دنیاست .عطش موج می زند و آفتاب سوزناک ترین غزل را سر داده است.

چشمهای زمان مبهوت جهالت کوفیان است و سرتاسر نینوا را مرور می کند. تشنگی امان همه را بریده است.

امروز روزی است که می توانی خودت را نشان بدهی، حتی در لحظه آخر مثل حُرّ .

آری امروز روز میزان است، خودت را بسنج، ایمانت را اندازه بگیر.

امروز روزی است که باید از هر آنچه داری بگذ ری از مال و جان و فرزند، فقط برای اینکه دینت باقی بماند، معامله ای سنگین و تنها با یک جواب : شهادت.

امّا اینک همه چیز زیباست، آری وقتی با کفر بیعت نکرده ای و جاودانه شده ای، شهادت، اسارت و حتی بر سر نیزه بودن هم زیباست و همین است جاودانه سخن زینب در مقابل ابن زیاد، زمانی که می پرسد : « کار خدا را با خاندانت چگونه دیده ای؟» و او می گوید : « جز زیبایی ندیده ام .»

آری عاشورا بود عاشقانه ترین روز تاریخ .

شنبه 29/10/1386 - 14:53
پسندیدم 0
UserName