آخرین شهید
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

آخرین شهید  
از زهیر بن عبدالرحمان خثعمى آورده اند: سوید بن عمرو بن ابى المطاع ، از یاران امام ، سخت مجروح و بیهوش در میان كشته ها افتاده بود. پس از شهادت امام اندكى به حال آمد و شنید كه مى گویند: حسین كشته شد. این ندا، وى را برانگیخت و چون شمشیرش را به غارت برده بودند، با چاقویى كه به همراه داشت به كوفیان حمله برد و مدت زمانى با آنان بجنگید تا سرانجام به دست عروة بن بطار تغلبى و زید بن رقاد جنبى از پاى درآمد و به خیل شهدا پیوست .
و از حمید بن مسلم آورده اند: من در میان سربازان غارتگر، به خیمه هاى امام (ع ) وارد شدم و خود را به على بن الحسین بن على ، یعنى على اصغر  كه بیمار و بر رختخوابش افتاده بود، رساندم . در همان حال شمر بن ذى الجوشن با افراد پیاده اش در این گفتگو بودند كه : این بیمار را هم بكشیم یا نه ! من رسیدم و خطاب به ایشان گفتم : سبحان الله ! مگر شما بچه را هم مى كشید؟! این بیمار كودكى بیش نیست . من با این سخن هر كس را كه براى كشتن او اقدام مى كرد جلو مى گرفتم و نمى گذاشتم . سرانجام عمر سعد از راه رسید و بانگ برداشت : هیچكس حق ندارد به چادر این بانوان داخل شود و به این بیمار جوان آسیبى برساند؛ ضمنا هر كس هر چه را از اینان به یغما برده است ، به ایشان باز پس دهد. اما به خدا قسم كه كسى به حرفش ‍ گوش نداد و چیزى از اموال به غارت برده را پس نداد!
امام على بن الحسین (ع ) كه ناظر ماجرا بود، رو به من كرد و فرمود: كار خوبى كردى ، قسم مى خورم كه خداوند به وسیله گفتار تو، شر و آسیب اینان را از من دور كرده است .

شنبه 29/10/1386 - 14:19
پسندیدم 0
UserName