3 شهادت كودكى وحشت زده
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

3 شهادت كودكى وحشت زده  
طبرى با اسنادش از قول هانى ابن ثبیت حضرمى مى نویسد: من در شمار كسانى بودم كه شاهد كشته شدن حسین (ع ) بودیم ! من در آن هنگام با نه تن دیگر كه هر كدام اسبى سوار بودیم ، كر و فرى كردیم و چون باز آمدیم و در جاى خود آرام گرفتیم ، كودكى از خاندان حسین را دیدیم كه چوبدستى به دست گرفته ، و در حالى كه تنها و شلوار و پیراهنى در بر داشت ، هراسان از خیمه هاى حرم حسینى بیرون دوید و با وحشت و اضطراب سر به چپ و راست خود مى گردانید.
گویى هم اكنون است كه مى بینم كه دو گوشواره مروارید او را كه به سبب گردش سرش ، در هوا چرخ مى خورند.
كودك هراسان همچنان پیش مى آمد. مردى از ما اسب خود را بر جهانید و خود را به كنار كودك رسانید و از اسبش به زیر جست و به آن كودك حمله برد و با یك ضربت شمشیر او را به شهادت رسانید.
راوى مى گوید:
كشنده آن كودك ، خود هانى بن ثبیت بود كه چون به سبب چنین جنایتى مورد اعتراض و نفرت قرار گرفته ، آن را به دیگرى نسبت داده است .

شنبه 29/10/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName