جنگ امام در مسیر فرات
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

جنگ امام در مسیر فرات
طبرى در تاریخ خود از قول یكى از ناظران صحنه نبرد مى نویسد:
چون آثار در لشكر حسین (ع ) پدید آمد، امام سوار شد و آهنگ فرات كرد. آنگاه مردى از بنى بان بن دارم بانگ برآورد: واى بر شما! جلویش را بگیرید و پیش از آنكه یاران و پیروانش به او اقتدا كنند و به سوى فرات بیایند مانع رسیدن او به آب شوید.
این بگفت و خود تازیانه بر اسبش زد و پیش تاخت . مردم نیز به دنبالش ‍ یورش بردند و بین امام و فرات مانع شدند. چون امام چنان دید، آن مرد را نفرین كرد و گفت : خداوندا! او را تشنه بدار. مرد ابانى هم با شنیدن این سخن ، تیرى به چله كمان نهاد و امام را نشانه گرفت كه تیرش در فك امام نشست .
و بنا به روایتى دیگر: حصین بن تمیم تیرى بینداخت و آن تیر در دهان امام (و بنا به روایتى در فك حضرت ) فرو رفت .
راوى مى گوید: امام آن تیر را بیرون كشید (خون از جاى آن جستن كرد) و آن حضرت دستهایش را به زیر آن گرفت تا از خون پر شد. پس آن را به سوى آسمان پاشید و حمد و ثناى خدا را به جا آورد. آنگاه دست به آسمان برداشت و گفت :
خداوندا! شكایت آنچه را كه اینان با پسر دختر پیغمبرت مى كنند به تو مى برم . بارخدایا! ریشه ایشان را قطع كن و یكایك آنان را از میان بردار و هیچیك از آنان را بر روى زمین مگذار.
طبرى روایت كرده است : حسین (ع ) تیرى را بیرون كشید و دو دست در زیر (خونى كه از جاى آن جستن مى كرد) بگرفت و چون مالامال گردید، لب به نفرین گشود و گفت : بارخدایا! من شكایت آنچه را كه با پسر دختر پیغمبرت مى كنند به تو مى برم .
راوى مى گوید: به خدا قسم دیرى نپایید كه آن مرد را خداوند به بیمارى تشنگى مبتلا ساخت ؛ به طورى كه هرگز تشنگیش فرو نمى نشست .
قاسم بن اصبغ در همین مورد مى گوید: من خود ضمن كسانى كه به عیادتش ‍ مى رفتند بر بالینش حاضر شدم و دیدم كه آب فند خنك و مشكهایى از دوغ و كوزه هایى از آب را در اختیار او مى نهادند. او آنها را مى نوشید و فریاد مى زد به دادم برسید كه از تشنگى مردم ! در صورتى كه یكى از آن همه ظرفها و مشكها و كوزه ها كافى بود كه تا تشنگى خانواده اى را فرو نشاند! اما او همه آنها را تا قطره آخر مى نوشید تا از پاى در مى آمد و فقط لحظه اى آرام مى گرفت و سپس بانگ مى زد كه به فریادم برسید كه از تشنگى مردم ! و همین طور تا آخر شكمش از فشار آن همه مایعات از هم تركید.

شنبه 29/10/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName