شهادت عبدالرحمان بن عقیل
توسط : mmmmmmmm
 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت عبدالرحمان بن عقیل  
پس از كشته شدن جعفر بن عقیل ، برادرش عبدالرحمان بن عقیل به میدان تاخت و این رجز را بر لب داشت :

اءبى عقیل فاعرفوا مكانى

 

من هاشم ، و هاشم اخوانى

 

كهول صدق سادة الاقران

 

هذا حسین شامخ البنیان

و سید الشباب فى الجنان
او جنگید تا آنكه به دست عثمان بن خالد جهنى به شهادت رسید.
طبرى مى نویسد: عثمان بن خالد جهنى و بشر بن سوط همدانى هر دو با هم به عبدالرحمان بن عقیل حمله بردند و وى را از پاى درآوردند.

شنبه 29/10/1386 - 14:6
پسندیدم 0
UserName