سخن بزرگان
توسط : Hesamiz

حسین بیشتر از آب تشنه لبیک بود اما افسوس که بجای افکارش زخمهای تنش را نشانمان دادند و بزرگترین درد او را بی آبی معرفی کردند.

معلم شهید دکترعلی شریعتی

شنبه 29/10/1386 - 11:48
پسندیدم 0
UserName