گریه
توسط : fgf
گریه زبان دل است و از مهر بر مى خیزد گریه مرهم دل هاى سوخته و داروى دردمندان است دلى كه مهر ندارد، دلى كه سوزد ندارد، اشك دیده ندارد، دلى كه مهر مى ورزد، مى سوزد و اشك مى ریزد.
گریه ویژه انسان ها و نشانه مردمى است.
جانوران نمى گریند، اشك نمى ریزند، گریه از انسانیت ریشه مى گیرد، جانوران دو پایى كه اشك ندارند ، از مردمى بدورند ، صورت انسانى دارند و سیرت انسانى ندارند، آن كه در مردمى پیش است گریه اش بیش است.
گریه بر مظلوم ، بر ستمدیدگان كمكى است به مظلوم ، گریه بر شهید، دعوت به یارى شهید است گریه بر غریب ، همدردى با اوست گریه بر بیچاره نخستین گام چاره اوست .

شنبه 29/10/1386 - 9:18
پسندیدم 0
UserName