تقدیم به همه عشاق
توسط : hayat_e_tayebe

یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدرالحسین بظهورالحجه

عقل راگفتم چه میگویی تو در حق حسین
گفت من خود مات و حیرانم خدا داناستی

عشق را گفتم تو برگو گفت بابانگ بلند
من حسین الهیم نی از کسم پرواستی

  """"صغیراصفهانی""""
یا ع ل ی

شنبه 29/10/1386 - 1:8
پسندیدم 0
UserName