شهادت سعید حنفى
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت سعید حنفى  
در ساعات بعد از ظهر، جنگ بین دو طرف با شدتى هر چه تمامتر ادامه یافت ، تا آنجا كه كوفیان خود را به امام رسانیدند. آنگاه سعید حنفى برجست و در برابر امام خود را سپر ساخت . كوفیان او را از هر سو هدف تیرهاى خود قرار دادند.
سعید پیش روى امام ایستاده بود و تیرها را به تن خویش پذیرا مى شد، تا آنجا كه دیگر برایش توانى نماند و به زمین درغلتید.

جمعه 28/10/1386 - 19:42
پسندیدم 0
UserName