روز تاسوعاست ، آن سوی لشکر « منظرین »
توسط : حامد...
 

روز تاسوعاست ، آن سوی لشکر « منظرین »  است  « مهلت یافتگان » و این سوی لشکر  « مخلصین »  است  « اصفیاألله  » . آن سوی لشکر « سفاکان خون » است و این سوی لشکر « باذلان خون » . فردا راز خون فاش می شود .

جمعه 28/10/1386 - 18:44
پسندیدم 0
UserName