شفاى شریف حجاز به وسیله تربت و شیعه شدن او
توسط : fgf

یكى از اساتید بزرگوار از مرجع فقید شیعه علامه بزرگوار مرعشى نجفى نقل مى كند:
شریف مكه كه از سادات حسنى بود و مذهب اهل سنت داشت در زمان ناصرالدین شاه قاجاریه به ایران سفر كرد او مهمان امیر كبیر شد و امیر كبیر هم به احترام او جمعى از عالمان و بزرگان را دعوت كرد هنگام صرف غذا كه امیر كبیر شریف را دعوت به حضور بر سر سفره كرد او عذر آورد كه : در بین عرب مرسوم است چنانچه مهمان خواهشى از میزبان داشته باشد از صرف غذا امتناع مى كند تا این كه میزبان برآوردن حاجت او را به عهده بگیرد من نیز الان از شما خواهشى دارم !
امیر كبیر گفت : چه خواهشى دارید ؟ او گفت : از شما آشپزى مى خواهم كه بتوانم برایم چنین غذاهایى تهیه كند.
امیر كبیر پذیرفت و پس از صرف غذا به كنیزى كه آشپز او بود ، قضیه را خبر داد او بسیار متاثر شد و گفت : من شیعه هستم و چگونه مى توانم در ین اهل سنت زندگى كنم ؟ ولى كار از كار گذشته بود و شریف او را با خود به حجاز برد.
پس از مدتى شریف مكه به چشم درد شدیدى مبتلا شد كه پزشكان از معالجه آن ناتوان بودند او به دعا و توسل رو آورد، ولى سودى نبخشید تا نابینا شد به خاطرش رسید از آشپز ایرانى نیز سوالى كند وقتى قضیه را با او در میان گذاشت او قدرى تربت امام حسین علیه السلام بر دیدگان شریف مالید و پس از آن دیدگانش بینا شد.
شریف پرسید: آیا تو جادوگرى كردى ؟گفت به خدا پناه مى برم .
پرسید: پس چه چیزى بود؟ گفت : از این مطلب بگذر، لازم نیست بدانى.
شریف اصرار زیادى كرد و آن بانو شیعه ایرانى گفت : به من قول بده كه در امانم تا حقیقت مطلب را برایت بگویم.
شریف گفت تو در امانى ، و از جانب من اذیتى به تو نخواهد رسید.
او گفت : ما شیعیان هنگامى كه خود را ناچار مى بینیم ، به تربت امام حسین علیه السلام استشفا مى كنیم ، واین هم تربت آن عزیز گرامى بود از زمین كربلا.
شریف ، پس از این قضیه تشیع اختیار كرد و به نزدیكان خویش نیز خبر داد و از آنها درخواست كرد كه به مذهب شیعه در آیند.

جمعه 28/10/1386 - 17:12
پسندیدم 0
UserName