صد بار گفتم ... !
توسط : ادیسه

صد بار گفتم پاتو از زندگی من بکش بیرون ، جورابات خفن بو می ده !!!!!!!

جمعه 28/10/1386 - 17:10
پسندیدم 0
UserName