ازدواج ... !
توسط : ادیسه
ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند ، اگر خوب گرفت هر دو « زنده » می شوند و اگر « بد » شد هر دو می میرند ! سعید نفیسی
جمعه 28/10/1386 - 16:51
پسندیدم 0
UserName