بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
توسط : mh828
بمیرید بمیرید در این عشق بمیرید
بمیرید بمیرید و زین مرگمترسید
بمیرید بمیرید و زین نفس ببرید
یکی تیشه بگیرید پیحفره زندان
بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا
بمیرید بمیرید وزین ابر برآیید
خموشید خموشید خموشی دم مرگست
در این عشق چو مردید همه روح پذیرید
کز این خاک برآیید سماواتبگیرید
که این نفس چو بندست و شما همچو اسیرید
چو زندانبشکستید همه شاه و امیرید
بر شاه چو مردید همه شاه وشهیرید
چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید
هم از زندگیستاینک ز خاموش نفیرید

 

مولوی

 

جمعه 28/10/1386 - 14:24
پسندیدم 0
UserName