امام باقر(ع) میفرمایند
توسط : fgf
 به سند معتبر منقول است كه یكى از اصحاب حضرت امام محمد باقر علیه السلام گفت : زنى قدرى ریسمان به من داد كه در مكه بدهم كه جامه كعبه را به آن بدوزد و من نخواستم كه به حاجیان و خدمه خانه كعبه بدهم زیرا ایشان را مى شناختم و مى دانستم كه خود متصرف مى شوند چون به مدینه آمدم ، خدمت امام محمد باقر علیه السلام عرض كردم ، فرمود كه آن را بده و عسل و زعفران بخر و قدرى از تربت امام حسین را بگیر و با آب باران مخلوط كن و عسل و زعفران را در آن بریز و به شیعیان بده كه بیماران خود را با آن مداوا كنند
جمعه 28/10/1386 - 9:36
پسندیدم 0
UserName