زینب
توسط : گل شب بو

 

زینب و یه مشت حرامی،                                  زینب و سگای شامی

زینب و اشک و شکوفه                                      زینب و زندان کوفه

زینب و عطر گل یاس                                         زینب و چشای عباس

زینب و مشک دریده                                           زینب و خون دو دیده 

زینب و یاد مقیره                                                 زینب و داغ رقیه

..............................................................................

ذلیل محضرت میشم                                              ذلیل مردمم نکن

نوکر زینبت میشم                                                  نوکر مردمم نکن

جمعه 28/10/1386 - 7:2
پسندیدم 1
UserName